Ιστορία

Ο «ΕΡΜΗΣ» είναι ένα Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο.

Το Σωματείο λειτουργεί από το 1988 παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους. Γνώμονας της οργάνωσης και της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών είναι η δική τους θέληση, η δραστηριότητα και προσπάθεια για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και η επίτευξη της προσωπικής τους ανάπτυξης.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση ενός πολυδιάστατου, συστηματικού και συνεκτικού πλαισίου αλληλοσυμπληρούμενων
δράσεων, με επίκεντρο το εκπαιδευτικό έργο. Έτσι, καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε ο προγραμματισμός και η οργάνωση των δράσεών μας να έχουν στόχο την ανάπτυξη και να αποδίδουν αξιολογικούς δείκτες ικανούς να οδηγούν σε μια διαχείριση ολικής ποιότητας, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχονται και προσαρμόζοντάς τες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια και έχει την διοικητική και οικονομική ευθύνη των υπηρεσιών του «ΕΡΜΗ». Επιπλέον, υφίσταται Γενική Διεύθυνση κσι Διευθύνων Σύμβουλος που με εξουσιοδότηση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υλοποιεί τις εκάστοτε αποφάσεις.

Η πολιτική παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει για κάθε σχετικό που αφορά στη λειτουργία
του «ΕΡΜΗ», εξουσιοδοτώντας ανάλογα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης και των σχετικών
αποφάσεων του, διά του Υπηρεσιακού Μηχανισμού, που υλοποιείται στα πλαίσια ενός δομημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης.

Ο «ΕΡΜΗΣ» από την ίδρυσή του εργάζεται συνεχώς για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας δοκιμασμένες αλλά και νέες
καινοτομικές, παιδαγωγικές και θεραπευτικές μεθόδους. Έτσι, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό κάθε υπηρεσίας, εφαρμόζει μεθόδους όπως: Θεραπεία
Συμπεριφοράς (Behavior Therapy), Προσωποκεντρική Μη Κατευθυντική Προσέγγιση (Person Centered Non Directive Approach), Πολυδιάστατη Συνοδεία
(Accompagnement Multidimentionel), και τη Μέθοδο της Επαγγελματικής Μαθητείας. Επιπρόσθετα, ως εργαλεία προσαρμοστικής λειτουργικότητας,
χρησιμοποιούνται το «Vineland» (Vineland Adaptive Behavior Scales) και το «ABS» (Adaptive Behavior Scales).

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης καταρτίζεται ετησίως και βασίζεται στις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο του Σωματείου.

Τέλος, σημειώνουμε ότι το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ο «ΕΡΜΗΣ» από την ίδρυσή του, ήτοι τον Σεπτέμβριο του 1988 μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει 30 έτη λειτουργίας, έχει εξυπηρετήσει πληθώρα παιδιών με αναπηρίες και συνεχίζει σε πολλά από αυτά να παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωής τους. Στην παρούσα φάση εξυπηρετεί ενενήντα και πλέον παιδιά με αναπηρίες, τα περισσότερα των οποίων μεταφέρει από και προς τα σπίτια τους στο Κέντρο μας, εξυπηρετώντας περίπου δεκαεπτά διαφορετικούς Δήμους, από τη Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη έως και τη Νίκαια.