Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες σε εφήβους και ενήλικες, που έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δεν εργάζονται και έχουν ανάγκη από ένα σύνολο υπηρεσιών που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Είναι ένας συμβολικός και πραγματικός χώρος, όπου το άτομο έρχεται να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του, να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, να συμμετάσχει με αυτά σε κοινωνικές δραστηριότητες και να ανελιχθεί προσωπικά.

Κεντρικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί, η διερεύνηση και εξέλιξη ιδιαίτερων ικανοτήτων τους μέσω δημιουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, εικαστικών αναζητήσεων και εν γένει δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Είναι ένα πλαίσιο που προκαλεί και ενισχύει την αλλαγή, κατάλληλο για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία, που θέτει συγκεκριμένους στόχους αλλά και χαλαρώνει, προσφέρει ασφάλεια, είναι ευχάριστο και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις και την ανταπόκριση των χρηστών.

Διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
1. Αντιμετωπίζει με σεβασμό τα άτομα που εξυπηρετεί.
2. Προσφέρει στα άτομα δυνατότητες άσκησης της επιλογής και ανάληψης πρωτοβουλιών.
3. Προάγει την αυτονομία των ατόμων.
4. Επιδιώκει ενεργό παρουσία και συμμετοχή στην κοινότητα.
5. Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων.

Έργο του είναι η πολύπλευρη βοήθεια του παιδιού και του περιβάλλοντός του και περιλαμβάνει: Ταυτόχρονη αντιμετώπιση των νοητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών του. Υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση της οικογένειας για συμμετοχή της στην προσπάθεια αποκατάστασης του παιδιού. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της νοητικής αναπηρίας.

Κύρια επιδίωξη των παραπάνω είναι να ενισχυθεί το person – centered planning, δηλαδή η προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με βάση τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες τους.