Η Κοινωνική Υπηρεσία υποδέχεται και αξιολογεί τους νέους εκπαιδευόμενους σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο, βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους και φροντίζει για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους παρέχοντας Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη.

Παράλληλα φροντίζει για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας με απώτερο στόχο την δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας προς όφελος των ΑμεΑ. Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και παραπέμπει διαμεσολαβεί και συνεργάζεται με Κοινωνικές και άλλες Υπηρεσίες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης εφαρμόζει τις αρχές και την μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας με στόχο την ενδυνάμωση, την κινητοποίηση των ωφελούμενων έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης.