Η μουσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική παρέμβαση που χρησιμοποιεί τη μουσική με στόχους που αφορούν τις σωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών και η μουσική ακρόαση, για την επίτευξη εξατομικευμένων στόχων. Πραγματοποιείται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.