Το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ‘Ο ΕΡΜΗΣ’» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής για την προμήθεια ενός (1) οχήματος (mini bus) 24 θέσεων, για την μεταφορά ατόμων με ψυχοκινητικές αναπηρίες.

Ο προϋπολογισμός του οχήματος ανέρχεται στο ποσό των €31.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι €38.740,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στα γραφεία του ΕΡΜΗ από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για 120 ημέρες από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία του ΕΡΜΗ στο Ελληνικό Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης (Πρώην Αμερικανική Βάση) τηλ. 210 9631086, Fax 2109623538 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.prot@gmail.com.

Η παρούσα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του σωματείου ΕΡΜΗΣ και στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στις 28/02/2018.

Ελληνικό 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σχετικά Έγγραφα