Το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής, με άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρίες, ζητάει Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης. Είναι υπεύθυνος/η:

 • Για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ωφελούμενων ΑμεΑ, που σκοπό έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και την εν γένει υποστήριξή τους για την κοινωνική τους ένταξη.
 • Σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Διευθυντή και την Κοινωνική Υπηρεσία, για την ορθή στελέχωση των Μονάδων.
 • Για τον προγραμματισμό των Εκπαιδευτικών Δράσεων του Σωματείου, για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια που πραγματοποιεί, υλοποιεί ή συμμετέχει το Σωματείο.
 • Για τον συντονισμό του Εκπαιδευτικού Έργου ανάμεσα στους Εκπαιδευτές και τη συχνότητα των συναντήσεων με το προσωπικό των Μονάδων.
 • Για τις συνεργασίες με λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς ή δομές εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες και
 • Για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου που «παράγεται» στους χώρους των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και του Κέντρου Ημέρας.
 • Προτείνει και συμμετέχει στην υλοποίηση Εθνικών – Ευρωπαϊκών – Διεθνών Προγραμμάτων

Κριτήρια Επιλογής:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό (master) σε Παιδαγωγικά ή Ειδική Αγωγή
 • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση ή αντίστοιχη εμπειρία σε ερευνητικά – εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Η εμπειρία στην Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή, την Αναπηρία και την υλοποίηση Εθνικών – Ευρωπαϊκών – Διεθνών Προγραμμάτων
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και εμπειρία κοινωνικής δραστηριότητας
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ

Πρόσθετα προσόντα

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή
 • Δεξιότητες στην επικοινωνία, ομαδική συνεργασία, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, εξωστρέφεια
 • Τακτική ανατροφοδότηση των γνώσεών
 • Ικανότητα να εμπνέει, να εμψυχώνει τους συνεργάτες, να διατηρεί άριστη σχέση με τους εκπαιδευτικούς, τους ωφελούμενους, τους γονείς και τους άλλους συναδέλφους στο Σωματείο

Αποστολή Βιογραφικών σημειωμάτων έως την Κυριακή  16 Ιανουαρίου
Πληροφορίες: email: ermis.prot@gmail.com ή 2109647577, 2109631086