Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΕΡΜΗΣ» καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 1 θέσης εργοθεραπευτή στην Μονάδα Εκμάθησης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής.
Η συνεργασία θα έχει την μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου με κατ’ αρχήν τρίμηνη διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση του πτυχίου εφόσον απαιτείται)
5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοθεραπευτών
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας άνω των 3 ετών σε παρεμφερή θέση εργασίας με περιγραφή του ασκούμενου έργου
8. Συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να παραδοθούν ιδιοχείρως, μέσω e-mail, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 11/10/2019 σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΣ, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού (Κτίριο 232), Τ.Κ.: 16777. E-mail: ermis.prot@gmail.com, www.somatioermis.gr

Σχετικά Έγγραφα